Angola

Subcategorias

Angola D. Pedro II XX Reis 1698 MBC
300.00€
Angola D. José I XL Reis 1757 MBC+
100.00€
Angola D. José I V Reis 1753 MBC+
150.00€
Angola D. José I V Reis 1770 MBC+
100.00€
Angola D. José I Macuta 1770 MBC+
150.00€
Angola D. Maria I Macuta 1789 MBC+
200.00€
Angola D. Pedro V Macuta 1860 MBC+
120.00€
Angola I Macuta 1927 Mbc
4.00€
Angola I Macuta 1927 Soberba
15.00€
Angola II Macuta 1927 Mbc
5.00€
Angola IIII Macuta 1927 Mbc
8.00€
Angola IIII Macuta 1927 Bela
25.00€
Angola IIII Macuta 1928 Mbc
9.50€
Angola 5 Centavos 1921 Mbc
15.00€
Angola 5 Centavos 1922 Mbc
22.50€
Angola 5 Centavos 1923 Mbc+
25.00€
Angola 5 Centavos 1923 Mbc
15.00€